foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

2018

 

 

28 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencjiogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku (Dz. U. z 2018 poz. 2446).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
14 listopada 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publiccznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2018 poz.2140). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia     
23 października 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 poz.2029). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 r.     
19 października 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 poz. 2011). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2018 r.     
19 października 2018 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.    
15 października 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz.U. z 2018 poz. 1973). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r.     
4 października 2018 r. zostało ogłoszone
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 poz. 1900). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
28 września 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 poz. 1855). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2018 r.
24 września 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1810). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2018 r.
19 września 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 poz. 1796) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2018 r.   
7 września 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2018 poz. 1740) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2018 r.
31 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dz. U. z  2018, poz. 1679). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
30 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz. U. z 2018, poz. 1675). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
30 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018, poz. 1670). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.
27 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2018, poz. 1647). Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 1 września 2018 r.
24 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych  (Dz. U. z 2018, poz. 1630). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
21 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1601). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
16 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z 2018, poz. 1574). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
13 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  (Dz. U. z 2018, poz. 1560). Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 r.
9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2018, poz. 1533). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1września 2018 r.
9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych  (Dz. U. z 2018, poz. 1531). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r.
7 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego  (Dz. U. z 2018, poz. 1498). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2018 r.
6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego  (Dz. U. z 2018, poz. 1486). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2018, poz. 1485). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą  (Dz. U. z 2018, poz. 1494). Rozporządzenie wchidzi w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
3 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców  (Dz. U. z 2018, poz. 1478). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2018 r.  
3 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców  (Dz. U. z 2018, poz. 1477). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2018 r.
31 lipca 2018 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty  (Dz. U. z 2018, poz. 1457)
4 lipca 2018 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018, poz. 1290). Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018 r.
29 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  (Dz. U. z 2018, poz. 1274). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 r.
21 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1193). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 r.
15 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1161). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2018 r.
12 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego  (Dz. U. z 2018, poz. 1133). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
1 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
1 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019 (Dz. U. z 2018, poz. 1056). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.  
1 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki   (Dz. U. z 2018, poz. 1056). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.
30 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  (Dz. U. z 2018, poz.1037). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2018 r.
29 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 1030)
29 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  (Dz. U. z 2018, poz. 1024). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2018 r.
29 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  (Dz. U. z 2018, poz. 1023). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2018 r.
24 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000). Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
24 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996)
22 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018, poz. 967).
18 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  (Dz. U. z 2018, poz. 939). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018 r.
15 maja 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 2018, poz. 910). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2018 r.  
17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018, poz.744). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2018, poz. 694). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej  (Dz. U. z 2018, poz. 693). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018 r.
9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2018, poz. 691). Rozporządzenie wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r.
6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia  (Dz. U. z 2018, poz. 682). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2018 r.
6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2018, poz. 681). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2018 r.
30 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 655). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
30 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018, poz. 650). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
29 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018, poz. 638). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018
26 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z 2018, poz. 615). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
23 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 611), Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
21 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli  (Dz. U. z 2018, poz. 588). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2018 r.
2 marca 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018, poz. 467). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
28 lutego 2018 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018, poz. 441)
2 lutego 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2018, poz. 301)
25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 214). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2018 r.
24 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2018, poz.197). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2018 r.

23 stycznia 2018 r. została ogłoszona:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 190). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.
16 stycznia 2018 r. została ogłoszona:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018, poz.128)

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu