foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

2016a

 

 

15 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

8 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)

Ustawa weszła w życie 9 grudnia 2016 roku
2 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)

17 października 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1710)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem § 6, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 18 października 2016 roku

14 października 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1691)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
13 października 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1687)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

30 września 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2016 roku.

13 września 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 września 2016 roku

1 września 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1385)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

1 września 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1384)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

31 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

31 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1378)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 roku

31 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1369)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 r.

31 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016

25 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1335)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

18 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1278)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

17 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1268)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

11 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1212).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

9 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1204)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

11 lipca 2016 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem:

- art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.;

- art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

- art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27–29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72-76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24-26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

- art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69-71, pkt 77-79, art. 2

- pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

- art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

23 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r., poz. 894).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

23 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 896)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
13 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 841)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku

6 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 787)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 czerwca 2016 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 13 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

31 maja 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 maja 2016 roku.

23 maja 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 695)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2016 roku

16 maja 2016 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668)

Ustawa weszła w życie 31 maja 2016 roku), z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5, pkt 6 w zakresie art. 85w-85z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

2) art. 1 pkt 4 i pkt 6 w zakresie art. 85p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

12 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 484)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2016 roku

5 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)

Rozporządzenie weszło w życie w życie z dniem 6 kwietnia 2016 roku

14 marca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2016 r

14 stycznia 2016 r. została ogłoszona:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz. U. z 2016 r., poz. 64).
Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 7 i 85, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
8 stycznia 2016 r. została opublikowana:
 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1. art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;
2. art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.;
3. art. 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
7 stycznia 2016 r. zostało opublikowane:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu