foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

2015a

 

30 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2294)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
21 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
26 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1973)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
24 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

13 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1873)

Rozporządzenie weszło w życie 28 listopada 2015 roku.

13 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

9 listopada 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. poz. 1831)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

 22 października 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1667) Rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 października 2015 roku 
15 października 2015 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 15 października 2015 roku.
2) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.

31 sierpnia 2015  r. zostało opublikowane:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).
1 września 2015 r . zostało ogłoszone: 
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1281).
31 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r.

28 sierpnia 2015 r . zostało opublikowane

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1247).

Rozporządzenie wchodzi w życie 12 września 2015 r.

28 sierpnia 2015 r . zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

28 sierpnia 2015 r . zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250). 

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

28 sierpnia 2015 r . zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1251).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

28 sierpnia 2015 r.  zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

28 sierpnia 2015 r.zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku.

21 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r.

20 sierpnia 2015 r.  zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202).

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r.

17 sierpnia 2015 r . zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1183). 

Rozporządzenie wchodzi w życie  1 września 2015 r.

12 sierpnia 2015 r.  zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1149).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wszedł w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

7 sierpnia 2015 r.  zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

7 sierpnia 2015 r.  zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1123).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

5 sierpnia 2015 r . zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1103).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 sierpnia 2015 r.

13 lipca 2015 r.  zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 14 lipca 2015 r.
7 lipca 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 954).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 2015 r.
8 lipca 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
24 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 868).

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r.

18 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
2 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r., poz. 759).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

14 maja 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 55 – 57, które weszły w życie 29 maja 2015 r.

30 marca 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 2015 poz. 452).Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 r.
30 marca 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 454). Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 r.
27 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447).

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 r.

26 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 441).

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2015 r.

24 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 408).

Rozporządzenie weszło w życie 8 kwietnia 2015 r.

18 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 377).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 marca 2015 r.

16 marca 2015 r. zostało ogłoszone:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357)

Ustawa z wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r. z wyjątkiem:

23 stycznia 2015 r.zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 130).

Rozporządzenie weszło w życie 7 lutego 2015 r.

22 stycznia 2015 r.zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109).

Rozporządzenie weszło w życie 30 stycznia 2015 r.

12 stycznia 2015 r.zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 45)
9 stycznia 2015 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 35).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

9 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 31) 
Rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia 2015 r.
8 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23)

Rozporządzenie weszło w życie 23 stycznia 2014 r. z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 40 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzoru nr 40, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 
2) § 1 pkt 17 lit. i w zakresie dotyczącym wzoru nr 39 oraz lit. l w zakresie dotyczącym wzoru nr 47 oraz pkt 18 lit. a w zakresie dotyczącym wzorów nr 39 i 47, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;
3) § 1 pkt 18 lit. e i f,
które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

7 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 20).
Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia 2015 r.
5 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 6)

Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2015 r.

5 stycznia 2015 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2015 r., poz. 7)

Rozporządzenie weszło w życie 13 stycznia 2015 r.

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu