foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

2014a

31 grudnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977) .

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

31 grudnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1993).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. a, które wchodzą w życie 15 stycznia 2015 r.

23 grudnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1886). 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

25 września 2014 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1290)
Rozporządzenie weszło w życie 26 września 2014 r.
25 września 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170)

Rozporządzenie weszło w życie 3 września 2014 r.

1 września 2014 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157)
Rozporządzenie weszło w życie
8 września 2014 r.
29 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1151)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2014

29 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1149).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

28 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1140)
Rozporządzenie weszło w życie 12 września 2014 r.
28 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1142)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

28 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2014 r.

14 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz.1084).

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 sierpnia 2014 r.

6 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041).
31 lipca 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup

podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

24 lipca 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r., poz. 973)

11 lipca 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 922).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

9 lipca 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r., poz. 909).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 lipca 2014 r.

8 lipca 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 lipca 2014 r.

3 lipca 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 lipca 2014 r.

26 czerwca 2014 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 840). Rozporządzenie wchodzi w życie 27 lipca 2014 r.
23 maja 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia

kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r., poz. 675).

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 czerwca 2014 roku

20 maja 2014 r. zostało ogłoszone:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 642)

Ustawa wchodzi w życie 4 czerwca 2014 r., z wyjątkiem art. 1 pkt. 2 lit. a w zakresie art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

16 maja 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622)
14 kwietnia 2014 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
Rozporządzenie wchodzi w życie 01 września 2014 roku.
10 kwietnia 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r., poz. 468)
8 kwietnia 2014 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

(Dz. U. z 2014 r., poz. 454)

31 marca 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416)
31 marca 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414)
27 marca 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 392)
27 marca 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 395)
24 marca 2014 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 378)

Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r.

7 marca 2014 r. zostało ogłoszone:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  (Dz. U. z 2014 r., poz. 290)

Ustawa wchodzi w życie: 22 marca 2014 r.

3 marca 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263)
12 lutego 2014 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
3 stycznia 2014 r. zostało ogłoszone:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), tzw. ustawa rekrutacyjna

Ustawa wchodzi w życie: 18 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem:

art. 1 pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

art. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

art. 1 pkt 17 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

art. 1 pkt 11 w zakresie art. 20l ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2014 r.


Copyright © 2018 WODN w Zgierzu